Om STTS

STTS er en forkortelse for “Styregruppen vedrørende jernbaneforbindelsen mellem Tønder, Tinglev og Sønderborg.”

   Read about STTS In English     Lesen Sie mehr über STTS auf Deutsch


STTS blev dannet i juni 2011 af en kreds af personer og virksomheder med base i Tønder kommune, som så et behov for at jernbanen mellem Tønder og Tinglev bliver genåbnet. Dette for både gods- og passagertrafik.

I forbindelse med møder ved InnoTrans 2012 i Berlin blev STTS udvidet til også at inkludere interessenter uden for Tønder Kommune / Danmark.

Hvad er STTS?

STTS er en arbejds- og projektgruppe bestående af repræsentanter fra virksomheder inden for bl.a. jern­banedrift, erhvervsturisme og erhvervsudvikling, samt privatpersoner med erfaringsbaggrund inden for samme områder. I tilknytning til STTS har en projektgruppe tidligere udarbejdet et OPP-projekt for passager­trafik mellem Tønder og Sønderborg.

Hvad er målet for STTS?

For STTS er målet i første omgang, at sikre bevarelsen af jernbanestrækningen mellem Tønder og Tinglev, som en del af den danske jernbaneinfrastruktur. Dernæst, at arbejde for at en udvikling af en tværgående jernbanedrift, som tilgodeser passagertrafikken mellem byerne Tønder og Sønderborg.

Parallelt med dette, arbejder STTS også for at skabe interesse blandt godsoperatører for at udnytte de muligheder og fordele der er ved at sende gods fra det vestjyske område fra Thyborøn i nord og Esbjerg via Tinglev-banen mod Padborg og videre mod Tyskland.

Jernbanens betydning for miljø, infrastruktur og mobilitet

STTS har supplerende fokus på den belastning af miljøet, som stammer fra godstransport på landevej. STTS finder det vigtigt med et øget fokus og opmærksomhed på de miljø­mæssige gevinster ved at transportere mere gods på jernbanen end tilfældet er i dag.

Reaktivering af strækning mellem Tønder og Tinglev betyder både en styrkelse af infrastrukturen og en øget mobilitet, der begge understøtter målene for mindre udledning af Co2.

Mulighederne for en fremtidig drift på Tinglev-banen?

STTS mener, at en genåbning og fremtidssikring af jernbanen mellem Tønder og Tinglev kan realiseres, hvis der er fokus på de muligheder der er for henholdsvis gods og passagertrafik – det ene udelukker ikke det andet.

En væsentlig faktor i denne henseende er at se Tinglev-banens betydning i en større geografisk og udviklings­mæssig sammenhæng, at Tinglev-banen har betydning og vækstpotentiale, der rækker langt ud over grænse­regionen.

Hvad vil Tinglev-banen kunne bidrage til?

Med en genåbning af Tønder-Tinglev-banen kan der skabes en ny og stærk sammenhængskraft mellem centerbyerne Sønderborg og Tønder, som vil tilføre nye udviklingsperspektiver på tværs af grænsen. Der vil samtidig være tale om en væsentlig styrkelse af mobiliteten mellem de to byer og deres respektive studie- og uddannelsesmiljøer

En styrket sammenhæng mellem Tønder og Sønderborg vil samtidig have en vigtig og afsmittende effekt på alle stationsbyerne på hele strækningen og vil derfor bidrage til udviklingen af de vækstpotentialer, der er i regionen.

Jernbanen mellem Tønder og Tinglev vil nok så vigtigt bidrage til øget fleksibilitet, hvad angår godstrafikken fra de vestjyske områder mod Europa, samt bidrage til driftsikkerhed ved nedbrud på Østbanen mellem Lunderskov og grænsen.

Hvordan arbejder STTS?

STTS er bygget op omkring en styregruppe, der koordinerer det arbejde som foregår i de arbejds- og projektgrupper, som løbende oprettes i forhold til at arbejde med specifikke, afgrænsede opgaver, samt fungere, som bindeled til forskellige interessenter og samarbejdspartnere.

De enkelte grupper kan bestå af en eller flere virksomheder og/eller af en gruppe af personer, der arbejder med et specifikt projekt. Hver gruppe har en repræsentant i styregruppen.

Ud over at STTS etablerer opgavespecifikke projekt og arbejdsgrupper, arbejdes der også med etablering af en række netværk, som har til formål at sikre en så bred og nuanceret videns– og erfaringsbase som muligt.

STTS som talerør og formidler

En vigtig opgave for STTS er at fungere som talerør og formidler for de repræsenterede virksomheder over for politikere og myndigheder, både lokal- og landspolitisk.